Disclaimer voor www.roerzicht-ic.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.roerzicht-ic.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Roerzicht Intervisie & Coaching. In deze disclaimer wordt aangegeven onder welk voorbehoud de informatie op de website aangeboden wordt.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Roerzicht Intervisie & Coaching is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust Roerzicht Intervisie & Coaching.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op de website staan, geldt dat gestreefd wordt naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Roerzicht Intervisie & Coaching te mogen claimen of te veronderstellen.
Roerzicht Intervisie & Coaching streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan zij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Roerzicht Intervisie & Coaching behoudt het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.
Roerzicht Intervisie & Coaching aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar via hyperlinks verwezen wordt.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.roerzicht-ic.nl op deze pagina.
Deze disclaimer is gegenereerd op disclaimerwebsitevoorbeeld.nl

Deze disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 10 oktober 2022